Skip to main content

Vedtægter for Billund Cykelmotion

1  Navn og hjemsted 

Foreningen Billund Cykelmotion der har hjemsted i Billund kommune, er stiftet den 25.3.2002. Foreningen er tilsluttet Dansk Cykel Union under Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og er underlagt disses love og bestemmelser. 

2  Formål 

Foreningens formål er at dyrke motionscykling og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til denne idræt. 

3  Medlemskab og Indmeldelse 

Som medlem kan bestyrelsen optage enhver, der ønsker medlemskab i klubben.  

Indmeldelse skal ske skriftligt, i form af udfyldelse af kontaktformular på klubbens hjemmeside. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge og sendes til ungdom@bicm.dk  

4  Udmeldelse 

Udmeldelse kan ske skriftligt til kassereren.  

Udmeldelse kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget økonomisk mellemværende med foreningen. 

Manglende betaling af kontingent 1. april er at betragte som en udmeldelse. 

Der sker ingen refusion ved udmeldelse.  

5  Kontingent 

Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. Opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. Indbetalingstermin er 1. april. 

Kontingentet skal være betalt inden deltagelse i klubbens aktiviteter kan ske. 

6  Udelukkelse og eksklusion 

Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter. Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. 

I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter. 

7  Ordinær generalforsamling 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af februar måned. 

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle medlemmer, der er personligt myndige. 

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. 

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel med opslag på de til enhver tid anvendte medier med angivelse af tid, sted og foreløbig dagsorden. 

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Bestyrelsen kan selv bremse et forslag. Er der indkommet forslag, fremsendes disse til medlemmerne sammen med dagsorden og det reviderede regnskab sådan, at dette er medlemmerne i hænde senest en uge før generalforsamlingen. 

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. 

8  Dagsorden 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter: 

  1. Valg af dirigent og referent 
  2. Valg af revisor og revisor suppleant 
  3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
  4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse 
  5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse 
  6. Fastsættelse af kontingent 
  7. Behandling af indkomne forslag 
  8. Valg til bestyrelse. Jf. § 11 
  9. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen. Begge kun for et år ad gangen 
  10. Evt. 

9  Generalforsamlingens ledelse m.v. 

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Dirigenten afgør spørgsmål om afstemninger. Afstemningen sker skriftligt, hvis et eller flere medlemmer ønsker det.   

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning kvalificeret majoritet – jvf. § 15 og § 16. 

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer der er fyldt 18 år. 

Bestyrelsen sørger for, at der tages referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.  

10  Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet. 

Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling. 

11  Bestyrelse – Valg 

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig i alt hvad der vedr. dispositioner over 5000 kr. når mindst 5 medlemmer er til stede. Der udarbejdes referat af bestyrelsens møder.   

Bestyrelsen vælges på ordinær generalforsamling efter følgende:  

Medlemmer: 4 medlemmer vælges i ulige årstal for en 2-årig periode. 3 medlemmer vælges i lige årstal for en 2-årig periode 

Bestyrelsen konstituerer sig, på første bestyrelsesmøde efter ordinær generalforsamling, med formand, næstformand, kasserer og sekretær 

Bestyrelsen kan evt. benytte kasserer udenfor bestyrelsen.  

Hvis et medlem af bestyrelsen udtræder i utide, indtræder 1. suppleanten i bestyrelsen frem til førstkommende generalforsamling. Herefter vælges der et nyt medlem for den resterende del af valgperioden. Bestyrelsen konstituerer sig herefter på ny på først kommende bestyrelsesmøde. 

12  Forretningsorden og tegningsret 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

Der føres referat over bestyrelsens forhandlinger og økonomiske dispositioner. Foreningen tegnes af 5 bestyrelsesmedlem. 

Ved økonomiske dispositioner over 5000 kr., kræves tilstedeværelse af 5 bestyrelsesmedlemmer og det føres til referat.    

For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene klubbens formue. 

Kassereren må disponere over klubbens konti, i forbindelse med transaktioner der udføreres via netbank, mobilbank og evt. kreditkort.   

13  Regnskab 

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 

Bestyrelsen skal senest 2 uger før ordinær generalforsamling afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisoren. 

Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. 

14  Revision 

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant. Revisoren skal hvert år i februar måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger. 

Det er bestyrelsen i samarbejde med kassereren, der er ansvarlig for udarbejdelse af regnskabet.  

15  Vedtægtsændringer 

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. 

For så vidt angår krav til afstemning gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.  

16  Foreningens opløsning 

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. 

For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede. På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder eventuelt fast ejendom og løsøre. 

Vedtægter godkendt på generalforsamlingen 2022

Racercykel

Vi træner i forskellige hold med det formål at træne sammen med andre og have det sjovt på cykel.

MTB & Ungdom

MTB træning hele år rundt. Til voksen (fra 16 år) og børn fra (7/8 år) er vi klar med forskellige hold.

Løb & Ture

Vi arrangerer MTB løb og ture hele året rund eller deltager i forskellige løb rundt om i landet.

© Billund Cykelmotion

Website af Hype Media